اعضاء کمیته علمی و هیات داوران:

 

دبیر علمی : دکتر پدرام عطارد-  استاد دانشگاه تهران

 

دکتر پدرام عطارد

دکترقوام الدین زاهدی امیری

دکتر سید اکبر جوادی

دکتر محسن نائل

دکتر فرهاد زند

دکتر محمد رضا شاهپسند

دکتر قاسم اسدیان

دکتر نسرین کلاهچی

دکتر جعفر نیکان

دکتر هادی نظری پویا

دکتر رمضان کلوندی

دکتر علیرضا خبیری

دکتر کیوان صفی خانی

دکتر سید ارسلان خسروی

مهندس مهدی احمدیان

مهندس مجتبی ترکمان

مهندس معین صادقی

مهندس مصطفی زارعی