آدرس:

 

تهران.  اوین- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی

 

زمان برگزاری همایش:

 

21 مرداد 1395