(تمدید شد)تاریخ های مهم

 

مهلت ارسال مقاله : 10 مرداد ماه 1395

اعلام نتایج داوری 10 روز پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام : 15 مرداد 1395

محل و زمان برگزاری : تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ،21 مرداد 1395