محور اول :

 

تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت؟

نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم

علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم

مدل های تعیین اثرات تغییر اقلیم

مدل های پیش بینی تغییر اقلیم

شناخت سامانه تغییر اقلیم

روند یابی شرایط جوی و پدیده تغییر اقلیم

اقدامات جهانی در قبال تغییر اقلیم

سنجش از دور و تغییر اقلیم

 

محور دوم:

 

اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی

اثرات تغییر اقلیم برجنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی

اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست

توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم

پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی

 

محور سوم :

 

اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات

سازو کارهای کاهش گازهای کربن و متان

گرمایش زمین و تغییر اقلیم

تغییر اقلیم وترسیب کربن

قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم

 تغییر اقلیم و چالش منابع آب

تغییر اقلیم و مدیریت ریزگرده ها

 

محور چهارم :

 

مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم

اثرات تغییر اقلیم در پدیده خشکی و خشکسالی

اثرات تغییر اقلیم در حال و آینده

اثرات اقتصادی اجتماعی تغییر اقلیم

نقش و جایگاه انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم

تغییر اقلیم و رسالت آموزش ، ترویح، و رسانه های عمومی 

هیدرو اقلیم

 

محور پنجم: (کشاورزی)

 

مهندسی زراعت با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی

 مهندسی باغداری با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی 

روش های نوین مهندسی بهره وری از منابع آب

سیستم ها و روش های نوین آبیاری در مهندسی کشاورزی و باغبانی

مدیریت جامع منابع آب در حوزه ها

سیستم های کم آبیاری درمهندسی زراعت و باغبانی

مدیریت اراضی زراعی و باغی در فصول گرم و خشک

 معرفی گونه های مقاوم به مناطق گرم و کم آب

دیم کاری ومهندسی مدیریت اراضی زراعی و باغی در خشکسالی

مدیریت خشکسالی و مقابله با خشکی

روش های کاهش سطح تبخیر

حفظ و نگهداری آب و مقابله با بحران کم آبی

روش های افزایش راندمان و بهروری آب در شرایط خشکی

 

محور ششم: (منابع طبیعی)

روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از  جنگلها

روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از مراتع

مهندسی مدیریت حوزه های آبخیز و آبخیزداری

 مهندسی مدیریت مناطق بیابانی و بیابان زدائی 

 مهندسی مدیریت بهره وری از طبیعت و گردشگری

مدیریت منابع اراضی و مدل سازی

ترویج ، آموزش و مشارکت مردمی  

 

 

دریافت پوستر همایش